• TECHNIK WETERYNARII

  Najważniejsze zadanie i czynność w tym zawodzie to pomaganie lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt. Technik weterynarz określa prawidłową i nieprawidłową budowę zwierząt, jak również pełni nadzór sanitarno-weterynaryjny nad produkcją, składaniem, transportem i obrotem artykułami pochodzenia zwierzęcego. Ponadto asystuje przy zabiegach weterynaryjnych oraz udziela zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

 • TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

  Do najważniejszych zadań technika architektury krajobrazu należy przygotowywanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, produkcja roślin ozdobnych i materiałów szkółkarskich. Ponadto istotną umiejętnością jest planowanie i projektowanie trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów. Technik architektury krajobrazu musi umieć posługiwać się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji działań. Ciekawą formą wykonywanych zadań w tym zawodzie może stać się tworzenie dekoracji roślinnych do wystroju wnętrz..

 • TECHNIK HODOWCA KONI

  Do najważniejszych zadań w tym zawodzie należy planowanie i organizowanie wszelkich prac dotyczących hodowli koni, a w tym zapewnienie im odpowiedniej ilości i jakości pasz, odpowiednich warunków stajennych, dbanie o właściwą i systematyczną pielęgnację. Należy posiadać umiejętności poprawnej jazdy konnej. To atutów tego zawodu należy również umiejętność organizowania imprez hipicznych i przeglądów hodowlanych.

 • TECHNIK ROLNIK

  Do najważniejszych czynności w zawodzie technik rolnik należy wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, jak również prowadzenie sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich. Do specyfiki tego zawodu należy również umiejętność właściwej eksploatacji maszyn i sprzętu rolniczego. Należy również pamiętać o wiedzy ekonomicznej, która jest niezbędna do prowadzenia uproszczonej rachunkowości i obliczania opłacalności produkcji.

 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

  Do najważniejszych umiejętności technika żywienia należy przygotowywanie potraw i napojów, czyli posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne w pracy kucharza. Ponadto w zawodzie tym można organizować, nadzorować i kierować pracą w otwartych i zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego. Technik żywienia obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, opracowuje jadłospisy oraz zestawy potraw, nadzoruje przestrzeganie wymogów sanitarnych oraz BHP w placówkach gastronomicznych, prowadzi kalkulację cen sprzedaży oraz dokumentację rozliczeniową i techniczną.

ZASADY REKRUTACJI

I. Oferowane kierunki kształcenia:

1. Kandydat do ZSRCKU w Trzciance może składać podanie o przyjęcie do następujących klas

a) Technik rolnik
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia
b) Technik weterynarii
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia
c) Technik architektury krajobrazu
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia
d) Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia

e) Technik hodowca koni
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia

2. W szkole nauczane są dwa języki: język angielski i język niemiecki w zakresie podstawowym i kontynuowanym. Przydział go grup językowych odbywa się na podstawie informacji zawartych na świadectwie ukończenia gimnazjum.


II. Zasady rekrutacji i wymagane dokumenty:
1. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbywa się w formie elektronicznej. Za pomocą strony www.powiatnowotomyski.edu.com.pl będzie można poznać szczegółową ofertę, wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły oraz sprawdzić wyniki rekrutacji. Rejestracja kandydatów i wypełnianie wniosków możliwe będzie od 22 maja 2017r. do 9 czerwca 2017r. Istnieje możliwość dokonania rejestracji w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

2. Wydrukowane i podpisane podanie przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do dnia 9 czerwca 2017 r do godz. 15:00.

 
Więcej szczegółów i pełny dokument wewnątrzszkolnych zasad rekrutacji znajduje się w zakładce: regulamin rekrutacji